วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

นี่คือตัวฉัน

ประวัติส่วนตัว
\

ชื่อ           :     นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์

เกิด         :     ๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๓๒

ที่อยู่        :         ๑๔๘ หมู่ ๕ ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอพรหมคีรี  

                           จังหวัด    นครศรีธรรมราช  ๘๐๓๒๐

คติ           :      เอาแต่พูด เอาแต่ท่องทฤษฎี

                                     ไม่ลงมือปฏิบัติ.............   ไม่มีทาง.............    

                                      ประสบความสำเร็จ
การศึกษา       :            ระดับประถมศึกษา                     โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี
                                      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
                                      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     วิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
                                      ปัจจุบัน                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช