วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน

ตารางสอน ของ นางสาวจิราภรณ์    ทลิกรรณ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอน 8 ชั่วโมง
วัน/เวลา
8.30 – 9.30 น.
9.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.
11.30 – 12.30 น.
12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
จันทร์
ภาษาไทย ม. 2


พักรับประทานอาหารอังคาร
ภาษาไทย ม. 2ภาษาไทย ม. 1

พุธ


ภาษาไทย ม. 2
ภาษาไทย ม. 1


พฤหัสบดี
ภาษาไทย ม. 2
ภาษาไทย ม. 1
ศุกร์
ภาษาไทย ม. 1

29 พ.ค. 55

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
29 พฤษภาคม 2555


ว/ด/ป
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและ             แนวทางแก้ไข
29 พ.ค. 551.ดูและเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.บริเวณดังกล่าวยังมีเปลือกขนม วางอยู่เกลื่อนกลาด
1.ให้นักเรียนกลับไปเก็บใหม่อีกครั้งหนึ่ง
2.กิจกรรมหน้าเสาธง
2.นักเรียนยืนแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องโคลงภาพพระราชศาวดาร
3.นักเรียนทุกคนช่วยกันผนึกความรู้ แล้วนำผลงานออกมานำเสนอได้ถูกต้อง ครบขบวนความ

4.แบบสำรวจสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในด้านข้อมูล งานชิ้นนี้จึงสำเร็จ

5.พักรับประทานอาหาร(ช่วยครูเวรประจำวันตักอาหาร)
5.นักเรียนทุกคนมีมารยาทในการรับประทานอาหาร

6.ให้นักเรียนท่องบทอาขยาย เพลงสรรเสริญฯ สวดมนต์ไหว้พระ ปละทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
6.นักเรียนทึกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้


วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

28 พ.ค. 55

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
28 พฤษภาคม 2555


ว/ด/ป
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและ             แนวทางแก้ไข
28 พ.ค. 551.ดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.บริเวณดังกล่าวไม่มีถุงพลาสติกหลงเหลืออยู่เลย

2.กิจกรรมหน้าเสาธง
2.นักเรียนคุยกันระหว่างทำกิจกรรม
2.นักเรียนคุย จึงให้นักเรียนยืนห่างจากกัน เพื่อมิให้นักเรียนคุยกันได้อีก
3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โคลงภาพพระราชศาวดาล
3.ให้นักเรียนดูหนัง เรื่อง สุริโยทัย ปรากฏว่านักเรียนชอบ และเมื่อดูเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตอบคำถามได้

4.จัดป้ายนิเทศน์            “อาเซียน”
4.งานเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ยังเหลือเพียงแค่ด้านเนื้อหาเท่านั้น

5.พักรับประทานอาหาร(ช่วยครูเวรประจำวันตักอาหาร)
5.นักเรียนทุกคนมีวินัย เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อที่จะรับอาหารจากคุณครู

6.ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน เพลงสรรเสริญฯ สวดมนต์ไหว้พระ และทำความสะอาดห้องเรียน
6.กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความร่วมมือและความตั้งใจของนักเรียน

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

25 พ.ค. 55

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
25 พฤษภาคม 2555


ว/ด/ป
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและ             แนวทางแก้ไข
25 พ.ค. 551.ดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดกันตั้งแต่เช้า บริเวณที่นักเรียนรับผิดชอบจึงสะอาด

2.กิจกรรมหน้าเสาธง
2.นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความตั้งใจ

3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้เพลงในการสอนนักเรียน
3.นักเรียนชอบ เพราะว่าการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้สนุก เต็มไปด้วยเนื้อหา สาระ

4.ทำแบบสำรวจสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4.นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ ในด้านข้อมูล แบบสำรวจจึงเสร็จ

5.พักรับประทานอาหาร
5.ทุกคนมีมารยาทในรับประทานอาหาร

6.จัดทำคำถาม “อาเซียน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
6.คำถาม 20 ข้อ รอการ   พิจรณาจาก ครูสังคมศึกษา

7.ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน เพลงสรรเสริญฯ สวดมนต์ไหว้พระ และทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
7.นักเรียนทุกคนตั้งใจ และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้